Ми дбаємо про вас, тож веб-сайт буде використовувати cookie, щоб покращити ваш досвід як користувача. Дізнайтесь деталі в Політиці приватності
Logotype of uxis.academyна головну
Останнє оновлення:
7 січня 2023

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей Договір публічної оферти (надалі також «Договір» або «Оферта») регулює відносини між Вами та ФОП Богацьким Олександром Вікторовичем (надалі – «Виконавець») щодо доступу до вебсайту  https://www.uxis.academy/,  а також Послуг Виконавця.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів, дефініцій і визначень, які використовуються у цьому Договорі.

«Акцепт»
—надання Замовником повної і безумовної згоди на пропозицію Виконавця придбати та споживати Послуги на умовах, визначених Офертою, шляхом оплати за Послуги.

«Користувач»
— будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту.

«Замовник» — Користувач, який здійснив акцепт цієї Оферти і якому надаються Послуги відповідно до положень цього Договору.

«Сайт» — вебсайт Виконавця,  розташований за адресою: https://www.uxis.academy/ та його піддомени, який включає сукупність інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційні і технічні засоби і ресурси. Управління Сайтом здійснює Виконавець.

«Послуги»
— інформаційні освітні послуги, що полягають у наданні доступу Замовнику до освітнього курсу,  та/або інформаційно-консультаційних послуг, які входять в до Освітнього курсу, а також до сторінки у соціальних мережах Виконавця або сторонні онлайн-платформи. Обсяг, наповнення та вартість Послуг визначається Виконавцем на свій розсуд.

«Освітній курс»
– розроблена Виконавцем структурована система матеріалів (які включають, але не обмежуються, тексти, відеозаписи, аудіозаписи), в тому числі щодо процесу розробки UX/UI дизайну.

«Контент» - інформація у будь-якій формі, в тому числі відео, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані Виконавцем у процесі надання Послуг Замовнику та які включені у склад Освітнього курсу.

«Програмне забезпечення» (далі – «ПЗ») — Інтернет-браузер та інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації (Google Chrome, FireFox, Figma і аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації.

«Фінансовий агент» — третя особа, що є фінансовою установою та надає сервіс Інтернет-платежів для оплати Замовником Послуг, що надаються Виконавцем відповідно до цього Договору. Фінансовим агентом є Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ: 14360570, що реалізує сервіс Інтернет-платежів Liqpay. Виконавець на свій розсуд може залучити іншого Фінансового агента.

Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачаться в значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення — у їх звичайному розумінні.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Предметом Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику відповідно до умов цього Договору на платній основі.
Замовник може вибрати на свій розсуд один з тарифних планів:

1) тарифний план «Індивідуальний» доступний лише для фізичних осіб. Дозволяється доступ до Освітнього курсу та його використання лише одній особі. Замовнику дозволяється використання матеріалів Освітнього курсу (всіх процесів, шаблонів, методів, які надає Освітній курс) для себе чи в своїх комерційних проектах. Забороняється ділитися Освітнім курсом або будь-якими його матеріалами з іншими особами, перепродавати цей курс чи публікувати Освітній курс або будь-які його матеріали у відкритий доступ;

2) тарифний план «Корпративний» доступний як для фізичних, так і для юридичних осіб. Дозволяється доступ до Освітнього курсу та його використання всіма працівниками/ залученими особами Замовника, всередині команди чи компанії Замовника. Забороняється ділитися Освітнім курсом або будь-якими його матеріалами з іншими особами, окрім визначених у цьому пункті, перепродавати цей курс чи публікувати Освітній курс або будь-які його матеріали у відкритий доступ.

2.2 Оплата здійснюється Замовником відповідно до обраного тарифного плану. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1 Послуги за цим Договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет.

3.2 Щоб отримати доступ до Освітнього курсу Замовник повинен натиснути клавішу «Придбати курс», розміщену на Сайті, після чого відкриється Telegram бот uxis.academy, у якому Замовник зможе здійснити оплату Освітнього курсу через систему електронних платежів Фінансового агента.

3.3 Після успішної оплати, Telegram бот відправить Замовнику матеріали Освітнього курсу. Замовник отримає архів: текстовий файл readme з посиланнями на Figma файли курсу, копію договору та шрифти.

3.4 Послуги надаються шляхом надання доступу до Освітнього курсу, через відповідні сторінки Виконавця у соціальних мережах або сторонній онлайн-платформі, в офлайн-режимі.

3.5 Після Акцепту Замовник отримує безстроковий доступ до Освітнього курсу.

3.6 Актуальна інформація про Освітні курси розміщується Виконавцем у відповідному інформаційному блоці Сайту.

3.7 Замовник самостійно визначає графік проходження Освітнього курсу.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. надавати Замовнику оплачені Послуги відповідно до умов цього Договору та умов оплаченого Освітнього курсу;
4.1.2. після повної оплати Послуг надати Замовнику доступ до Освітнього курсу через відповідні сторінки Виконавця у соціальних мережах або сторонній онлайн-платформі, в офлайн-режимі;
4.1.3. якщо це передбачено оплаченим Освітнім курсом, надати очно або у режимі онлайн інформаційно-консультаційні послуги;
4.1.4. якщо це передбачено оплаченим Освітнім курсом, здійснювати зворотний зв'язок з Замовником;
4.1.5. строго зберігати в таємниці будь-яку особисту та/або конфіденційну інформацію, отриману від Замовника при наданні Послуг за цим Договором відповідно до Політики приватності;
4.1.6. дотримуватися вимог законодавства України, в т. ч. що стосуються обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів і Замовників.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. змінювати в односторонньому порядку наповнення Освітнього курсу, сторінок Виконавця у соціальних мережах;
4.2.2. розміщувати на Сайті або на сторінках Виконавця у соцмережах спеціалізовані рекомендації щодо виконання завдань, передбачених Освітнім курсом, а також щодо додаткових дій, які дозволяють збільшити ефективність результатів, які досягаються шляхом проходження Освітніх курсів;
4.2.3. в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови цього Договору без попереднього повідомлення Замовника шляхом публікування оновленої версії Договору на Сайті;
4.2.4. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором;
4.2.5. розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках і порядку, передбачених цим Договором;
4.2.6. в односторонньому порядку відмовити у наданні Послуг.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. вчасно та у повному обсязі оплачувати Послуги відповідно до умов цього Договору;
4.3.2. самостійно забезпечити дотримання належних вимог для свого персонального комп’ютера та мережі Інтернет, а також встановити необхідне ПЗ;
4.3.3. не вчиняти дій, що можуть завдати шкоди честі, гідності та/або діловій репутації Виконавця та інших Замовників;
4.3.4. не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця або третіх осіб;
4.3.5. не передавати будь-яким способом третім особам доступ до Контенту, Онлайн курсів (у тому числі – шляхом проведення онлайн-трансляцій та/або публікації матеріалів, що містять Контент (його частини));
4.3.6. не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати або не перепродавати третім особам) Контент та інші матеріали, що належать Виконавцю та отримані в процесі надання Послуг, окрім використання матеріалів, прямо дозволеного цим Договором. При порушенні цього положення Замовник несе відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України.
4.3.7. не використовувати будь-який прилад, програмне забезпечення, алгоритм, файл, інший інструмент або технологію, включаючи, зокрема віруси, програми сповільненої дії чи програми-імітатори (боти), що призначені для заподіяння шкоди чи втручання у Послуги або Сайт, або здійснювати заходи, що викликають необґрунтоване чи непропорційно велике навантаження на технічну інфраструктуру Сайту;
4.3.8. не здійснювати несанкціоноване використання Сайту, включаючи, зокрема, несанкціонований доступ до систем Виконавця чи інше неправомірне використання будь-якої інформації, що розміщена на Сайті;
4.3.9. не вчиняти дій з використанням Послуг, які порушують законодавство, що застосовується, цей Договір або будь-який інший договір чи політику, що регулюють відносини між Виконавцем і Замовником.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. вимагати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і забезпечення належного виконання Послуг, передбачених цим Договором;
4.4.2. самостійно встановлювати графік виконання завдань, які передбачені Освітнім курсом;
4.4.3. використовувати та створювати на основі матеріалів Освітнього курсу (всіх процесів, шаблонів, методів, які надає Освітній курс) інші матеріали для себе чи в своїх комерційних проектах, окрім створенні інформаційних продуктів та послуг.

5. ВАРТІСТЬ, ОПЛАТА ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

5.1. Для отримання Послуг Замовник повинен сплатити вартість Послуг відповідно до цього Договору та обраного тарифу. Інформація про вартість Послуг вказана на Сайті. Замовник підтверджує, що ознайомлений з вартістю Послуг. Вартість Послуг може бути змінена Виконавцем на свій розсуд у будь-який час в односторонньому порядку. Зміни у вартості Послуг набувають чинності з моменту опублікування на Сайті і поширюються тільки на ті Послуги, щодо яких на момент зміни вартості ще не оформлене замовлення.

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в формі передоплати в розмірі 100% від вартості Послуг в онлайн-режимі через систему електронних платежів Фінансового агента, функціонал якої доступний через Telegram бот. Здійснюючи оплату Послуг Замовник зобов’язаний керуватися внутрішніми документами та умовами використання сервісу Фінансового агента.  Виконавець не несе жодної відповідальності за користування Замовником сервісом Фінансового агента.

5.3. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. Замовник обізнаний і погоджується, що всі комісії і збори оплачуються Замовником самостійно.

5.4. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.5. Всі витрати та комісії, пов'язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, Фінансового агента, покладаються на Замовника.

5.6. Кошти, оплачені за належно надані Послуги, не підлягають поверненню.

6. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

6.1. У разі, якщо у Користувача та/або Замовника виникають технічні проблеми при оплаті Освітнього курсу або на етапі надання Послуг Виконавцем, такий Користувач та/або Замовник може звернутися до Виконавця написавши на наступну електронну пошту: support@uxis.academy

6.2. Користувач та/або Замовник може надати зворотній зв’язок, залишити відгук або поставити запитання Виконавцю через функціонал, доступний на Сайті. Надаючи зворотній зв'язок будь-яким способом, Користувач та/або Замовник надає Виконавцю необмежене право на власний розсуд використовувати, розкривати та іншим чином використовувати зворотній зв'язок, повністю або частково, без будь-яких обмежень або компенсації для такого Користувача та/або Замовника. Надання такого зворотного зв’язку не створює жодних зобов’язань для Виконавця. Приймаючи відгуки, Виконавець не відмовляється від будь-яких прав на використання подібних або пов'язаних з ним ідей або відгуків, раніше відомих Виконавцю, розроблених його співробітниками або отриманих з інших джерел, окрім Користувача/Замовника.

6.3. Вказуючи свою електронну пошту при наданні зворотного зв’язку або при заповненні окремої форми підписки на новини та акції, що розміщена на Сайті, Замовник та/або Користувач дає свою згоду на використання такої електронної пошти у разі необхідності зв’язатися з таким Замовником та/або Користувачем щодо такого зворотного зв’язку, а також надає згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних повідомлень про Послуги, інші події, зміни, оновлення Сайту тощо на електронну адресу Користувача та/або Замовника або іншу вказану при підписці електронну пошту. Якщо Користувач та/або Замовник бажає відмовитися від отримання такої інформації, він може звернутися до Виконавця через засоби комунікації, що зазначені вище.

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1. Контент та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті чи доступ до яких надається Виконавцем через сторінки Виконавця у соціальних мережах або сторонні онлайн-платформи, включаючи, але не обмежуючись, програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, відеоматеріали, графічні зображення, ілюстрації, скрипти, музика, звуки, інші об'єкти, а також сам Сайт є об'єктами інтелектуальної власності Виконавця та/або їх законних правовласників, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

7.2. Користування Послугами не надає Замовникові прав інтелектуальної власності на Контент та інші об’єкти інтелектуальної власності, до яких Замовник отримує або може отримати доступ. Виконавець та законні правовласники залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами.

7.3. Доступ до Контенту та будь-яких інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, у соціальних мережах Виконавця чи сторонніх онлайн-платформах, надається виключно для некомерційного використання в особистих цілях без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Замовника, без права поширювати Контент в мережі Інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах), якщо інше не передбачене цим Договором.

7.4. Замовнику дозволяється використання матеріалів Освітнього курсу (всіх процесів, шаблонів, методів, які надає Освітній курс) для себе чи в своїх комерційних проектах.

7.5. Будь-яке використання Сайту, його частини, Контенту, інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті або пов'язані з Послугами, для інших цілей, ніж це вказано і дозволено у даному Договорі, без попереднього письмового дозволу Виконавця та/або їх законного правовласника є незаконним і може стати підставою для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі суперечки, пов'язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він передається на розгляд відповідного суду в порядку, встановленому законодавством України.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. У разі порушення умов цього Договору, Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцеві збитки, що виникли в результаті такого порушення.

9.3. Виконавець не несе відповідальності за користування Замовником будь-якими Послугами. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Замовником або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, несанкціоноване використання персональних даних Замовника третіми особами, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з користуванням Послугами.

9.4. Будь-який Контент має виключно інформаційний та ознайомчий характер. Виконавець не надає жодних гарантій стосовно його повноти, своєчасності чи точності. Контент може бути змінений без попереднього повідомлення Замовника/Користувача.

9.5. Інформаційно-рекламні матеріали, посилання на інші веб-сайти чи мобільні додатки, що можуть міститися на Сайті, надаються виключно як вказівки на інформацію, яка може бути корисною для Користувача, і Виконавець не контролює зміст таких рекламних матеріалів, веб-сайтів чи мобільних додатків.

9.6. Виконавець не надає жодних гарантій щодо змісту таких рекламних матеріалів, веб-сайтів та мобільних додатків, в тому числі щодо точності, повноти, достовірності, а також не гарантує, що до таких рекламодавців, веб-сайтів та мобільних додатків або їх змісту не пред'являються будь-які претензії щодо прав інтелектуальної власності, або не містяться інші порушення прав третіх осіб, або що такі рекламні матеріали, веб-сайти, мобільні додатки або їх зміст не містять вірусів чи іншого шкідливого програмного забезпечення.

9.7. Виконавець не несе відповідальності за використання Замовником будь-якого Контенту. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Замовником та/або Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, несанкціоноване використання персональних даних Замовника та/або Користувача третіми особами, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Контенту, до якого Замовник та/або Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту або надання Послуг.

9.8. Інформацію та/або матеріали, отримані з Освітнього курсу, Замовник може використовувати на свій власний ризик лише у порядку, встановленому цим Договором, та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання такої інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку таке використання може викликати.

9.9. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, за жодних обставин наша загальна відповідальність перед Вами у зв'язку з використанням Сайту та користуванням Послугами не може перевищувати суму $100. Це обмеження є кумулятивним і не залежить від кількості претензій.

9.10. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку відмову чи затримку у роботі Сайту чи наданні Послуг, що не залежить від Виконавця.

9.11. Виконавець вживає всіх розумних заходів для перевірки дієздатності та правоздатності Замовників та/або Користувачів, однак не може гарантувати, що всі Замовники та/або Користувачі мають обсяг дієздатності, необхідний для укладання цього Договору та не несе жодної відповідальності у разі укладання Договору особою, яка не володіє достатнім обсягом дієздатності.

9.12. Виконавець надає Послуги за принципом «як є» та «як доступно». Виконавець не надає жодних гарантій щодо точності, надійності та якості Послуг, Контенту, їх відповідності очікуванням Замовника, придатності Послуг та/або Контенту для будь-яких цілей Замовника.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України. Питання, що не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до законодавства України.

10.2. Інформація, що надається у процесі користування Сайтом та Послугами, не призначена для поширення чи використання фізичними чи юридичними особами у будь-якій юрисдикції чи державі, де таке поширення чи використання буде суперечити місцевому законодавству або нормативним актам, і яке вимагає юридичної реєстрації у такій юрисдикції чи державі. Замовники та/або Користувачі, які мають доступ до Сайту та Послуг з інших юрисдикцій, роблять це за власною ініціативою і несуть особисту відповідальність за дотримання місцевих законів.

10.3. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою приватності, яка описує порядок захисту персональних даних.

10.4. Замовник не може передати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без попередньої згоди Виконавця. Виконавець має право передати права та обов'язки за цим Договором будь-яким третім особам у будь-який час без попереднього повідомлення.

10.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни і доповнення до умов цього Договору або розірвати Договір в будь-який момент на свій розсуд. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору мережі Інтернет за адресою https://www.uxis.academy/publichniy-dogovir, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.

10.6. Цей Договір складений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання та дійсний для Сторін в електронному вигляді.

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1. Щодо будь-яких питань, пов’язаних із користуванням Послугами, Замовник може звертатись до Виконавця за електронною адресою support@uxis.academy чи по телефону: +380675170311.

11.2. Реквізити Виконавця:
ФОП Богацький Олександр Вікторович
Адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Гибалівка, вул. Молодіжна 1
РНОКПП: 3378301556

на головну